Општа акта школе

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

1. СТАТУТ ШКОЛЕ

2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2021/2022.

3. ИЗВЕШТАЈИ    

4. ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

5. ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

6. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОШ “БРАНКО МИЉКОВИЋ” УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА

7. ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

8. УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 2019

9. ПРИКАЗ ИЗМЕНА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ОБЈАВЉЕНИХ У „СЛ. ГЛАСНИКУ РС“, БР. 102019

10. ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

11. ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

12. ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊУ ЈАВНИХ ИСПРАВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

13. ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

14. ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 2019

15. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

16. ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

17. ПРАВИЛНИК О ДИПЛОМАМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

18. ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

19. ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСНИВАЊЕ, ПОЧЕТАК РАДА И ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

20. ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

21.ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

22. ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

23. ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА

24. ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА

ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ

25. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

26. ПРАВИЛНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

27. ПОСЛОВНИК ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

28. КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 1 ПОМОЋНОГ РАДНИКА

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]