1. СТАТУТ ШКОЛЕ

2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2021/2022.3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД АПРИЛА ДО МАЈА 2023. ГОДИНЕ

3. а) ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

3. б) ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

4. а) ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД АПРИЛА ДО МАЈА 2023. ГОДИНЕ

4. б)ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД ЈАНУАРА ДО МАРТА 2023. ГОДИНЕ

4. ц) ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021 ГОДИНУ

5. ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

6. а) ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

6. б) ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

7. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОШ “БРАНКО МИЉКОВИЋ” УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА

8. ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

9. УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 2019

10. ПРИКАЗ ИЗМЕНА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ОБЈАВЉЕНИХ У „СЛ. ГЛАСНИКУ РС“, БР. 102019

11. ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

12. ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

13. ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊУ ЈАВНИХ ИСПРАВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

14. ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

15. ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 2019

16. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

17. ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

18. ПРАВИЛНИК О ДИПЛОМАМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

19. ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

20. ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСНИВАЊЕ, ПОЧЕТАК РАДА И ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

21. ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

22.ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

23. ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

24. ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА

25. ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА

26.ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ

27. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

28. ПРАВИЛНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

29. ПОСЛОВНИК ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

30. КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 1 ПОМОЋНОГ РАДНИКА