Ђачки парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Постојање парламента даје ученицима могућности да дају мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, њихов план активности саставни је део Годишњег плана рада школе, учествују у активностима планираним Школским развојним планом и самовредновањем, учествују у хуманитарним акцијама, спортским и другим такмичењима, организују сарадњу са осталим вршњацима и истовремено покрећу акције за побољшање живота и рада у школи.
Седнице ЂП организују се по потреби и води се редовно записник.

Парламент чине по два представника из седмог и осмог разреда. Сами чланови Ђачког парламента на првој седници усвајају Пословник о раду Ђачког парламента, врше избор председника, његовог заменика и записничара.

Постојање Ђачког парламената је важно зато што:

 • Ђачки парламент омогућава лични развој ученика.
 • Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.
 • Ђакчи парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе.
 • Ђачки парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.
 • Ђачки парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.

Ученици треба да буду укључени у процес одлучивања кроз Ђачки парламент:

 • Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе.
 • Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака те у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет.
 • Зато што ђачки парламент пружа могућност учешћа свих ученика без обзира на расну, верску, националну, имовинску или полну припадност.
 • Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности.
 • Зато што то утиче на њихову бољу информисаност.
 • Зато што са својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе.
 • Зато што могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници.

Координатори рада Ђачког парламента је педагог школе Милица Филиповић.

Ђачки парламент у школској 2022/2023. години.

Координатори рада Ђачког парламента је педагог школе Милица Филиповић.